ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото ви уведомяваме, че „ГЕОСТРУКТ” ЕООД, ЕИК 204915830, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 32, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни при използването на нашия уебсайт в съответствие с действащите нормативни актове по защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679.

Каква информация събираме за вас?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, коментар или друга ваша активност на уебсайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт.

Информацията, която ни предоставяте и която обработваме, включва: идентификационни данни - име, адрес, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др,; данни за контакти: адрес, имейл адрес, телефонен номер и др.; финансова информация – данни за банкова сметка и др.; информация относно посещения на сайта, както и други категории данни.

Дружеството не съхранява и не обработва специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента, като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние, за сексуален живот или сексуална ориентация. Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни: технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица, данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили (включително най-четените статии, най-посещаваното съдържание и категории, време за отговор на страницата, грешки при зареждането й, продължителност на посещението на определени страници (включително средна продължителност на времето, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание или видеа), средна продължителност на времето, прекарано в дадено приложение и брой гледания в приложението, среден брой на статиите, разглеждани на уебсайта, информация за активности на страницата (като напр. преглед, кликване, преместване на курсора), методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас. В някои случаи ние получаваме ваши лични данни от трети лица - бизнес партньори, изпълнители на технически, платежни и други услуги, рекламодатели, доставчици на аналитични услуги и др., например когато посещавате някой от нашите уебсайтове, можем да получим вашите лични данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия уебсайт чрез платформата на съответната социална мрежа.

Срок на съхраняване на лични данни

Продължителността на съхранение на личните ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Информацията, представляваща лични данни по смисъла на Регламента, ще се събира, използва и обработва от Дружеството за целите на съответния сключен договор и за периода на срока на конкретния договор. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. Когато данните се обработват, въз основа на законово задължение, същите се съхраняват за срока, регламентиран от законодателя.

Цели, начин на използване на лични данни и правно основание

Ние използване личните ви данни въз основа на дадено от вас изрично съгласие.

Обработваме вашите лични данни с договорни цели: с цел изпълнението на договор с вас, с цел идентифициране на клиент при - сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас, разяснения за ползваните услуги; с цел изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности; с цел техническо съдействие за създаване на акаунт/и или възстановяване на забравена парола за достъп до сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури. Както и когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.

Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг, включително профилирани маркетингови цели, така че да предоставяме съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за вас, и като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт. В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му. Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте.

Как и на кого разкриваме вашите лични данни

Данните могат да бъдат обработвани на базата на изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Ние не продаваме личните ви данни на трети лица. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато дружеството е получило изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на дружеството.

Поверителност на личните данни на деца

На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

„Бисквитки“ и социални мрежи

Нашият уебсайт използва "бисквитки", за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага да ви осигурим разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобряваме уебсайта.

„Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies също правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).

Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта.

Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър.

Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на Cookies по всяко време. За да направите това, моля да се свържете с нас чрез данните за контакти, посочени по-долу.

Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под наш контрол. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества.

Вашите права

Съгласно Регламента всяко физическо лице чиито данни се обработват или съхраняват от администратор на лични данни има следните права:

 • Да бъде информирано подробно за обработването на личните му данни във връзка с осъществяваната от дружеството дейност
 • Да получи потвърждение дали се обработват личните му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата му във връзка с това.
 • Да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни.
 • Да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • Да ограничи обработването на личните му данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
 • Да поиска от Администратора на лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил негови данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни
 • Да получи личните данни, които дружеството е предоставило и които се отнасят за него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.
 • Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на неговите права, свободи и легитимни интереси.
 • По всяко време, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от него предварително съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • Да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.
 • Да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Данни за контакт

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас по следните начини:

Адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 32,

имейл: ...................

телефон: ...............................

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност периодично, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Моля, преглеждайте настоящите правила с оглед бъдещи промени


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

Т: +359 889 53 53 53
Т: +359 889 53 53 93
E: info@geostruct.bg

Разгледай проект